რეგისტრაცია

საქონლის ღირებულების გადახდა

მყიდველი იხდის შეკვეთას შემდეგთაგან ერთი-ერთიგზით:
1. ნაღდი ფულადი ანგარიშსწორების გზით მიწოდების სამსახურისგან უშუალოდ შეკვეთის მიღებისას;2. მიწოდების სამსახურისგან უშუალოდ შეკვეთის მიღებისას საკრედიტო ბარათით;3. ონლაინ საკრედიტო ბარათით საიტზე შეკვეთის გაფორმებისას.4. ონლაინ გადახდისთვის მიიღება საბანკო ბარათები VISA / MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.5. საიტზე გადახდის ტიპის "ონლაინ საბანკო ბარათის" არჩევისას სისტემა ავტომატურად გადაამისამართებს მყიდველს ბანკის გადახდის სისტემის გვერდზე.გადახდის სისტემის გვერდზე მყიდველი დამოუკიდებლად შეიყვანს ყველა საჭირო საბანკო ბარათის მონაცემს და დგამს ტრანზაქციის განხორციელებისათვის საჭირო ნაბიჯებს.6. ტრანზაქციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მყიდველი გადამისამართდება საიტის მთავარ გვერდზე. ტრანზაქციის განხორციელებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მყიდველი გადამისამართდება საიტზე, სადაც მას გაუკეთდება შეთავაზება, გაიმეოროს მცდელობა ან აირჩიოს გადახდის სხვა ტიპი.7. გადახდების განხორციელების უსაფრთხოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, ბანკი-ეკვაიერი იყენებს სპეციალიზებულ ტექნოლოგიას ინტერნეტის ქსელში გადახდების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც შემუშავებულია PAYMENT SYSTEMS 3-D SECURE-ის მიერ.8. მყიდველის ძირითადი მონაცემების (პერსონალური მონაცემები, მონაცემები გადახდის ბარათის რეკვიზიტების შესახებ) გადაცემა ხდება კრიპტოგრაფიული საშუალებების (SSL / TLS) გამოყენებით თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.9. მყიდველის მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობას უზრუნველყოფს ბანკი-ეკვაიერი. შეყვანილი ინფორმაცია არ მიეწოდება მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. მყიდველის მიერ მოწოდებული კონფიდენციალური ინფორმაციის შესახებ რაიმე კითხვის შემთხვევაში, მყიდველი დაუკავშირდება ბანკ-ეკვაიერს.

მიწოდებადა უკან დაბრუნება

საქონლის მიწოდება მყიდველზე ხორციელდება ვადებში, რომელიც შეთანხმებულია მხარეთა მიერ გამყიდველის თანამშრომლის მიერ შეკვეთის დადასტურების თანავე. თუ მყიდველი არ იღებს შეკვეთას შეთანხმებულ ვადაში, გამყიდველს აქვს უფლება, გააუქმოს შეკვეთა მყიდველის დამატებითი ინფორმირების გარეშე. თუ შეკვეთა წინასწარ არის გადახდილი, თანხები შეიძლება დაუბრუნდეს მყიდველს კანონით დადგენილ ვადაში. 1. გამყიდველი ვალდებულია, გადასცეს მყიდველს საქონელი, რომელიც სრულად შეესაბამება მის შეკვეთას, რომლის ხარისხი შეესაბამება საიტზე მყიდველისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას.2. საქონლის მიღებისთანავე მყიდველი ამოწმებს მიღებული საქონლის შესაბამისობას მის შეკვეთასთან, მიწოდებული საქონლის კომპლექტურობის, გარეგნული სახისადმი პრეტენზიების არარსებობას საქონლის მიღებიდან 5 (ხუთი) წუთის განმავლობაში.3. შეკვეთის მიღების შემდეგ, საქონლის რაოდენობაზე, კომპლექტურობასა და სახეზე პრეტენზიები არ მიიღება.4. შეკვეთილი საქონლის შემოწმება, ისევე როგორც ყველა ანგარიშსწორება გამყიდველის წარმომადგენელთან, წარმოებს არაუმეტეს 10 წუთის განმავლობაში.5. საქონლის გადაზიდვის ღირებულება განისაზღვრება წინასწარ, მყიდველის მისამართიდან გამომდინარე.

კალათა

1
555 560 700